ห้องเรียนอิเลคทรอนิกส์ (E - Classroom)

       ห้องเรียนอิเลคทรอนิกส์หรือห้องเรียนอัจฉริยะ (eclassroom) ห้องเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครูผู้สอน

ที่มีสื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลายมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ี่ที่ทันสมัยประจำห้อง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องโปรเจคเตอร์ช่วยสอน(visualpresentation) ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องเล่น DVD ที่เป็นสื่อการเรียนการสอนแทนการใช้่

 whiteboardในขณะที่ตัวนักเรียนเองก็จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเรียนแทนการใช้ปากกาและสมุด

ในห้องเรียน e - classroom นี้นักเรียนจะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้น และจะได้อะไรที่มากกว่าปกติ

ตัวครูผู้สอนเองก็จะมีเครื่องมือที่จะพร้อมต่อการดึงสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการเรียนการสอนไปยังนักเรียน 

       ห้องเรียน e-classroom เป็นอีกรูปแแบบหนึ่งของห้องเรียนซึ่งจัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการสอนที่เน้นการใช้สื่อ

เทคโนโลยีและสื่ออิเลคทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การสอนแบบ Online ตลอดจนการใช้ระบบ e - classroom 

ในการควบคุมกระบวนการเรียนการสอน หรือการนำเสนอบทเรียน แบบฝึกต่าง ๆ 

       ห้องเรียน e - classroom เป็นระบบการจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web base Learning) โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นวิชาหนึ่งวิชาใด

อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล

และติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากโครงสร้างในการจัดเนื้อหารายวิชาบนเครือข่ายแล้ว 

E - Classroom ยังมีเครื่องมือช่วยสอนต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีก เช่น ห้องสนทนา , คำถามที่ถูกถามบ่อย , กระดานถาม - ตอบ

, แบบทดสอบ แผนการสอน , เอกสารการสอน , ประกาศข่าว , ปฎิทิน และเว็บลิ้งค์

       ดังนั้นอรรถประโยชน์พื้นฐานของ E - Classroom ก็คือ ให้ผู้เรียนได้รับเนื้อหาวิชาที่เป็นปัจจุบันได้ในทุกสถานที่

ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน สถานศึกษา หรือสถานที่อื่น ๆ และยังช่วยประหยัดเวลาของครูผู้สอนในการที่จะขยายขอบเขตเนื้อหา

หรืออธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน 

       ห้องเรียน e - classroom จึงเป็นที่คาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือที่สามารถกระตุ้นให้เด็กรู้สึกสนใจการเรียนมากขึ้น

http://www.st.ac.th/av/images/eclassroom02.jpg

http://www.st.ac.th/av/images/eclassroom03.jpg

http://www.st.ac.th/av/images/eclassroom04.jpg

http://www.st.ac.th/av/images/eclassroom05.jpg

http://www.st.ac.th/av/images/eclassroom06.jpg

http://www.st.ac.th/av/images/eclassroom07.jpg

http://www.st.ac.th/av/images/eclassroom08.jpg

http://www.st.ac.th/av/images/eclassroom09.jpg